²úÆ·²©ÀÖÌåÓıapp¹Ù·½ÏÂÔØ

Product Center

详细说明

DF-25

  • 产品说明

¡ñ²ÄÖÊ£ºµ××ùÄáÁú(PA6),ÂݸË̼¸Ö(Q235)
               Âݸ˿ÉÑ¡²»Ğâ¸Ö304»ò202
           ¡ñ±íÃæ´¦Àí£º¶ÆĞ¿£¨¿ÉÑ¡¶ÆÄø/¸õ/²ÊĞ¿/ºÚĞ¿£¬µÈ£©
           ¡ñÌص㣺ÂݸËÖ±½ÓÇýøµ××ù,ÕûÖ»²úÆ·²»¿Éת¶¯,
               ¿¿ÅäÌ×ÂİĸÉÏϵ÷½Ú¸ßµÍ
           ¡ñĞͺţºÏêϸ³ß´ç¼û±í¸ñ£¨Âݸ˳¤¶Ì¿É¸ù¾İÒªÇó¶©ÖÆ£©           DF-M16100-50

ĞòºÅ¹æ¸ñĞͺŵ××ùÖ±¾¶µ××ù¸ß¶È¿ÉÅäÂİÎÆ¿ÉÖÆÂݸ˳¤¶Èµ¥Ö»¡¢¾²Ì¬
           ´¹Ö±³ĞÔØÁ¦
DH¹«ÖÆ/MÓ¢ÖÆLKG
1DF-M630-252510M6
           M8
           M10
           M12
           M14
           M16
1/4-20
           5/16-18
           3/8-16
           1/2-13
           5/8-11
20
           30
           40
           50
           60
           70
           80
           100
150
2DF-M850-25
3DF-M850-404010250
4DF-M1050-40
5DF-M1060-505011400
6DF-M1270-50
7DF-M1480-50
8DF-M16100-50


¡Á