²úÆ·²©ÀÖÌåÓıapp¹Ù·½ÏÂÔØ

Product Center

详细说明

VF-38

  • 产品说明


µ××ùÖ±¾¶D£º38mm
¡ñ²ÄÖÊ£ºµ××ùÑ¡ÓúÚÉ«ÄáÁú(PA6);
                  ÂݸË̼¸Ö(Q235)£¬¿ÉÑ¡²»Ğâ¸Ö
           ¡ñ±íÃæ´¦Àí:µç¶ÆĞ¿(¿É¶ÆÄø/¸õ/·¢ºÚ,µÈ)
           ¡ñÌصã:ÄáÁú²ÄÖÊ´øÓĞÒ»¶¨µÄ·ÀÕğЧ¹û;
                 Âݸ˺͵××ùÖ®¼ä¹Ì¶¨ËÀ,²»×ª¶¯
           ¡ñĞͺÅ:Ïêϸ³ß´ç¼û±í¸ñ£¨Âݸ˳¤¶Ì¿É¸ù¾İÒªÇó¶©ÖÆ£©                                   

ĞòºÅ¹æ¸ñĞͺÅÂİÎÆÖ±¾¶Âݸ˳¤¶Èµ××ù¸ß¶Èµ××ùÖ±¾¶µ¥Ö»¡¢¾²Ì¬
           ´¹Ö±³ĞÔØÁ¦
MLHDKG
1VF-M630-38M6301238200
2VF-M830-38M830
3VF-M850-38M850
4VF-M880-38M880
5VF-M1050-38M1050
6VF-M10100-38M10100
7VF-M1230-38M1230
8VF-M1250-38M1250
9VF-M1280-38M1280
10VF-M12100-38M12100


¡Á